Zmluvné-obchodné podmienky športového centra RATES ARENA,
Neresnícka cesta 13, 960 01  Zvolen

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok sa rozumie:
   1. „prevádzkovateľom“ je Jiří Příkazský – Drive s.r.o, IČO: 35 805 081, Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen, zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 24318/S
   2. „areál“  je športové centrum Rates Arena, Neresnícká cesta 13, 960 01 Zvolen;
   3. „užívateľom“ je fyzická osoba staršia ako 16 rokov, ktorá je na základe zmluvy oprávnená k opakovanému alebo k jednorazovému využívaniu služieb poskytovaných prevádzkovateľom v areáli;
   4. „zodpovednou osobou“ je zamestnanec prevádzkovateľa, alebo iná osoba poverená prevádzkovateľom, poverená dohľadom nad využívaním služieb zo strany užívateľa, poradenstvom, inštruktážou, alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami užívateľa v areáli a využívaním služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Konaním prevádzkovateľa podľa týchto podmienok sa rozumie aj konanie zodpovednej osoby;
   5. „cenník“ je prehľad cien poskytovaných služieb a predávaných tovarov prevádzkovateľom v areáli. Užívateľ bude prostredníctvom zodpovednej osoby s cenníkom oboznámený pri vstupe do areálu a cenník bude užívateľovi k dispozícii na dostupnom mieste v areáli;
   6. „prevádzkovým poriadkom“ je súhrn práv a povinností užívateľa alebo inej osoby využívajúcej služby (hosť) v areáli vypracovaný prevádzkovateľom, ktorý mimo iného stanovuje bližšie podmienky poskytovania služieb prevádzkovateľom a s ktorými je užívateľ alebo iná osoba prostredníctvom zodpovednej osoby rovnako oboznámená pri vstupe do areálu. Riadne a dostatočné oboznámenie s prevádzkovým poriadkom je základnou podmienkou pre vstup užívateľa alebo inej osoby do areálu. Užívateľ alebo iná osoba svojim vstupom do areálu potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila so všetkými ustanoveniami prevádzkového poriadku a že je s nimi uzrozumená.
   7. „bezpečnostnými a inými predpismi“ sú právne predpisy, nariadenia, normy a iné pravidlá na ochranu života a zdravia platné a účinné v dobe využívania služieb užívateľom, ktorými sa je užívateľ povinný riadiť a ktoré sa priamo alebo len sprostredkovane týkajú bezpečnosti a ochrany života a zdravia pri využívaní areálu. Riadne a dostatočné oboznámenie s bezpečnostnými a inými predpismi je základnou podmienkou pre vstup užívateľa alebo inej osoby do areálu. Užívateľ alebo iná osoba svojim vstupom do areálu potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila so všetkými bezpečnostnými a inými predpismi a že je s nimi uzrozumená;
   8. „zmluva“ je písomná zmluva o súkromnom členstve medzi prevádzkovateľom a užívateľom;
   9.  „ročné členstvo“ je platba za balíček služieb pre člena;
   10. „podmienky“ sú tieto všeobecné zmluvné podmienky športového centra Rates Arena, Neresnická cesta 13, 960 01 Zvolen, s ktorými je užívateľ prostredníctvom zodpovednej osoby oboznámený pri prvom vstupe do areálu, najneskôr však pri podpise zmluvy a ktoré sú ako obchodné podmienky stranám známe, stávajú sa súčasťou zmluvy a určujú časť jej obsahu;
   11. „hosť“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá užíva služby poskytovaných prevádzkovateľom v areáli spolu s užívateľom v zmysle bodu 2.8 týchto podmienok.
  2. Prevádzkovateľ poskytuje užívateľovi za odplatu v zmysle cenníka služby podľa prevádzkového poriadku a týchto podmienok.
 2. Členstvo
  1. Členstvo a tomu zodpovedajúce práva a povinnosti vznikajú uzavretím písomnej zmluvy o členstve (ďalej v tomto článku len “zmluva“).
  2. Zmluvu je ako užívateľ oprávnená uzavrieť fyzická osoba staršia ako 16 rokov. Pri osobách mladších ako 18 rokov je na uzatvorenie zmluvy potrebné zastúpenie zákonným zástupcom.
  3. Prevádzkovateľ vydá užívateľovi po predložení dokladu o úhrade, prípadne uhradení členstva v hotovosti alebo kartou, pomocou registračnej pokladne,  členskú kartu s údajmi o užívateľovi.  Predpokladom vystavenia členskej karty je vyhotovenie fotografie tváre užívateľa pre účely jeho identifikácie. Predloženie klubovej karty užívateľom zodpovednej osobe je podmienkou vstupu do areálu a čerpania poskytovaných služieb. V prípade straty alebo odcudzení členskej karty je užívateľ povinný bezodkladne po zistení takejto skutočnosti informovať prevádzkovateľa. Pre tento prípad môže užívateľ požiadať o vydanie duplikátu členskej karty za jednorazový poplatok podľa aktuálneho cenníka. Užívateľ je povinný chrániť členskú kartu pred poškodením, zničením a zneužitím.
  4. Užívateľ je oprávnený po predložení klubovej karty využívať služby poskytované poskytovateľom v areáli, v rozsahu a za podmienok stanovených pre jednotlivé kategórie členstva.
  5. Užívateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú na majetku prevádzkovateľa, ako aj za škodu na zdraví tretích osôb nachádzajúcich sa v areáli. Užívateľ sa zaväzuje prevádzkovateľovi takto vzniknutú škodu nahradiť v plnom rozsahu.
  6. Užívateľ je oprávnený podľa svojej voľby za úhradu,  využiť doplnkové služby podľa aktuálneho cenníka.
  7. Všetky platobné povinnosti súvisiace s členstvom nesie užívateľ.
 3. Úhrady, doba trvania zmluvy
  1. Pri zmluve na dobu určitú s dobou viazanosti 6 alebo 12 mesiacov, je užívateľ oprávnený využívať poskytované služby za zvýhodnenú cenu podľa platného cenníka. Počas doby viazanosti nie je užívateľ oprávnený zmluvu vypovedať.
  2. Prevádzkovateľ môže užívateľovi na jeho odôvodnenú žiadosť v závažných prípadoch umožniť dohodou predčasné ukončenie zmluvy uzatvorenej na dobu určitú s dobou viazanosti 12 mesiacov.  
  3. Členstvo je platné dňom úhrady a platí odo dňa úhrady 6 alebo 12 mesiacov. Iné poplatky – doplnkové služby sú stanovené platným cenníkom.
  4. Úhradu za členstvo je užívateľ povinný uhradiť v hotovosti alebo kartou na recepcii v Rates Arena alebo bezhotovostným bankovým prevodom. Za úhradu sa považuje pripísanie sumy na účet prevádzkovateľa.
  5. Na základe písomnej žiadosti užívateľa je možné po následnom schválení prevádzkovateľom prerušiť poskytovanie služieb  na stanovený čas najviac na 60 dní. Trvanie zmluvy sa v takomto prípade predlžuje o dobu prerušenia zmluvy. Prerušiť poskytovanie služieb je možné iba raz za 12 mesiacov.
  6. Vo výnimočných prípadoch je možné na základe schválenia prevádzkovateľom umožniť užívateľovi previesť členstvo na tretiu osobu, ktorá sa zaviaže prevziať na seba všetky záväzky vyplývajúce z pôvodnej zmluvy a to písomným dodatkom k zmluve.
  7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť navrhnutú tretiu osobu a to aj bez uvedenia dôvodu.
 4. Ďalšie ustanovenia
  1. Užívateľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil so všeobecnými zmluvnými podmienkami, prevádzkovým poriadkom, bezpečnostnými a inými predpismi, že je mu dodatočne známy jeho zdravotný stav pričom tento zdravotný stav ani čiastočne nebráni vo využívaní služieb prevádzkovateľa. V prípade pochybností užívateľa, je tento povinný oznámiť takúto skutočnosť zodpovednej osobe.
  2. Užívateľ je povinný riadiť sa pri využívaní služieb prevádzkovateľa pokynmi zodpovednej osoby, všeobecnými obchodnými podmienkami, prevádzkovým poriadkom bezpečnostnými a inými predpismi. Užívateľ je povinný správať sa v areáli ohľaduplne, nenarušovať pokojnú atmosféru, zaobchádzať šetrne zo všetkým zariadením areálu a rešpektovať pokyny zamestnancov a poverených osôb prevádzkovateľa.
  3. V prípade nevyužívania členstva nemá užívateľ právo požadovať od prevádzkovateľa žiadne finančné protiplnenie (ani vrátenie časti úhrady za členstvo).
  4. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri závažnom porušení povinnosti zo strany užívateľa. Závažným porušením sa rozumie: uvedenie nepravdivých informácií o svojej osobe pri uzavieraní zmluvy, opakované porušovanie ustanovení zmluvy, nerešpektovanie prevádzkového poriadku, bezpečnostných a iných predpisov a pokynov zodpovednej osoby, alebo pri zavinenom spôsobení škody na majetku prevádzkovateľa, prípadne škody na zdraví tretích osôb nachádzajúcich sa v areáli.
  5. Užívateľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi stratou zapožičaného športového náčinia, športového odevu, obuvi, uterákov a pod. V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil túto povinnosť, alebo inú právnu povinnosť, spôsobí užívateľ škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
  6. Zodpovednosť prevádzkovateľa za škodu vzniknutú užívateľovi alebo iným osobám pri poskytovaní služieb sa riadi platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v areáli.
  7. Užívateľ je povinný pri odchode skrinku, safe-deposit box vyprázdniť a nechať ju odomknutú. Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe, násilne otvoriť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú. Prevádzkovateľ má povinnosť max. 14 dní veci, nájdené v násilne otvorenej skrinke skladovať.
  8. Užívateľ nie je oprávnený uplatňovať od prevádzkovateľa  akékoľvek nároky z dôvodov primeraných a odôvodnených obmedzení prevádzky areálu (športové, spoločenské či iné akcie).
  9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť prevádzku areálu alebo skrátiť prevádzkovú dobu v odôvodnených prípadoch. To platí najmä pri nevyhnutných opravách a údržbe, ktoré sa nezlučujú so zachovaním bežnej a pre členov komfortnej a bezpečnej prevádzky, rovnako aj v situácii spôsobenej vyššou mocou (napr. havárie vodovodného potrubia, vytápania a podobné vonkajšie vplyvy). Užívateľovi v tomto prípade nevzniká nárok na vrátenie vstupného, úhrady za členstvo, inej platby, akúkoľvek inú finančnú kompenzáciu alebo poskytnutie náhradného plnenia.
  10. V prípade, že dôjde k poruche dodávky vody, alebo dodávke teplej vody, nemá užívateľ právo požadovať zľavu na vstupnom, alebo požadovať bezplatné čerpanie služby za predpokladu, že bol o tejto poruche informovaný pri svojom vstupe do areálu. V prípade akéhokoľvek iného obmedzeného poskytovania služieb (napr. výpadok elektriny, atď.), nemá užívateľ právo na vrátenie vstupného, ani nárok na náhradu škody, pokiaľ bol na obmedzenie prevádzky pri jeho vstupe upozornený.
  11. Do areálu je zakázaný vstup osobám so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečne vykonávať športovú alebo inak fyzicky namáhavú činnosť, osobám v podnapitom stave, pod vplyvom akýchkoľvek omamných alebo psychotropných látok, osobám v znečistenom alebo zjavne nevhodnom oblečení, osobám, ktorým prevádzkovateľ udelil zákaz vstupu do areálu. Prevádzkovateľ a ním poverené osoby, sú oprávnení takéto osoby kedykoľvek vyzvať, aby areál opustili.
  12. V prípade, že tovar zakúpený u prevádzkovateľa, má vady, je užívateľ oprávnený uviesť tieto vady v reklamačnom procese v záručnej dobe u prevádzkovateľa. Vady sa reklamujú na recepcii. Pri reklamácií je užívateľ povinný predložiť doklad o zakúpení tovaru.
 5. Záverečné ustanovenia
  1. Všeobecné zmluvné podmienky majú povahu obchodných podmienok a sú zmluvným stranám známe a k návrhu zmluvy priložené, ako také určujú časť obsahu zmluvy a sú ich neoddeliteľnou súčasťou. Zmena všeobecných zmluvných podmienok ako platnej súčasti zmluvy je možná len písomnou dohodu zmluvných strán vo forme dodatku. Ak nebude dohoda o ich zmene dosiahnutá je každá zo zmluvných strán oprávnená zmluvu vypovedať.
  2. Práva a povinnosti zmluvou alebo týmito podmienkami vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných podľa právneho poriadku SR najmä Obchodným zákonníkom č.513/1991 Zb. v platnom znení.
  3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, predložia na rozhodnutie výlučne Bratislavskému rozhodcovskému súdu zriadenému pri spoločnosti Capitol Legal Arbitration s.r.o., podľa ustanovení Rokovacieho poriadku a Štatútu Bratislavského rozhodcovského súdu. Zmluvné strany v zmysle ust. § 42 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov vylučujú zrušenie rozhodnutia Bratislavského rozhodcovského súdu v rámci obnovy konania podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
  4. Užívateľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že sa na cvičení v areáli prevádzkovateľa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo, je zdravý telesne aj duševne a je schopný cvičenie absolvovať. Pred každým cvičením zváži svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobí druh cvičenia, intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia.
  5. Užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov pre potreby prevádzkovateľa. Tieto údaje sa prevádzkovateľ zaväzuje neposkytovať tretím stranám a zaväzuje, že bude s nimi nakladať v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. v platnom znení.
  6. Neplatnosť akejkoľvek časti tejto zmluvy alebo jej obsahová neúplnosť nespôsobí neplatnosť zmluvy ako celku. V prípade, že sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane po uzavretí zmluvy neplatným, zostávajú ostatné ustanovenia zmluvy v platnosti.
  7. Tieto všeobecné zmluvné podmienky prevádzkovateľa nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpisu užívateľom.

Vo Zvolene, dňa ...........................................................